Com es determina el nivell de cada examen?

Els exàmens Cambridge certifiquen el nivell d'anglès dels estudiants d'acord al Marc Comú Europeu de les llengües (MECR).

El Marc europeu comú de les llengües estableix 6 nivells de competència:

Nivells bàsics: nivells A1 i A2

Nivells intermedis: nivells B1 i B2

Nivells avançats: nivells C1 i C2

Els certificats Cambridge van des del nivell A2 (KET) al C2 (Proficiency), si bé els més sol·licitats són el First Certificate (B2) i Advanced (C1) en estudiants adults.

Els Certificats Cambridge disponibles són els cinc nivells següents:

A partir dels 12 anys aproximadament, els estudiants comencen a realitzar els exàmens per a joves i adults: KET (A2), PET (B1), First Certificate (B2), Advanced (C1) i Proficiency (C2).

– Key English Test o KET (nivell A2): el Key English Test és l’examen més bàsic i demostra que l’alumne pot comunicar-se en situacions senzilles. Aquesta certificació acredita que es pot parlar i escriure anglès en un nivell bàsic, en les situacions de la vida real. Correspon al nivell A2 del MCER. És un certificat principalment per a col·legis.

– Preliminary English Test o PET (nivell B1): l’examen Preliminary és un certificat de nivell intermedi en el qual s’avalua l’ús de l’anglès de l’alumne en situacions quotidianes, que pot llegir llibres i textos senzills, i és capaç de prendre notes en una xerrada o reunió. És acceptat per moltes empreses com a prova de capacitat d’anglès per a tasques administratives o de secretariat. Es correspon amb el nivell B1 del MECR.

En ser de nivell intermedi, aquest examen és sol·licitat tant per nens com per adults.

– First Certificate in English o FCE (nivell B2): és el primer certificat Cambridge considerat d’àmbit acadèmic i professional dins de l’escala d’exàmens Cambridge.

El First Certificate és un examen de nivell intermedi alt o B2 segons el marc europeu i és un dels més demandats.

És una titulació oficial d’anglès en un nivell intermedi-alt i un certificat imprescindible per a propòsits d’estudi i treball.

Està àmpliament reconeguda en el món de la universitat i l’empresa, en sectors com les aerolínies, la indústria, la banca o el serveis. Es correspon a un B2 del MECR.

Certificate of Advanced in English o CAE (nivell C1): és l’examen que major auge està tenint en els últims anys.
És un examen de nivell avançat i demostra que l’alumne és excepcional comunicant-se en anglès.

És un examen bastant difícil que ha de ser preparat amb temps i de manera que es cobreixin totes les habilitats lingüístiques.

És el certificat que acredita el coneixement i ús de l’anglès en un nivell avançat, pel que està destinat a persones amb objectius professionals i socials més elevats, per a treballadors de nivell professional o directius. Es correspon amb un nivell C1 del MCER.

Certificate of Proficiency in English o CPE (nivell C2): és el certificat de major exigència dins dels exàmens Cambridge i demostra un nivell d’anglès molt alt.

És el nivell de certificació més alt que ofereix Cambridge English, que acredita un nivell d’ús per a mitjans professionals o acadèmics, pròxim a la capacitació d’un parlant nadiu culte. Es correspon al nivell C2 del Marc europeu comú de referència.

Els nivells per a joves i adults són els mateixos, encara que el KET, PET i First Certificate tenen un format especial per a joves anomenat for Schools. Es tracta d’exàmens amb un vocabulari i temàtica adaptada als menors de 18 anys. La titulació obtinguda és exactament la mateixa que els exàmens d’adults.

Altres exàmens Cambridge.

El més destacat d’aquests altres exàmens és l’IELTS, que és un examen que avalua tots els nivells i que no s’aprova o suspèn, sinó que et dóna un certificat amb la nota que obtinguis.

També existeixen els Exàmens Young Learners English per a nens:

Són exàmens d’anglès per a nens entre 7 i 12 anys concebuts per motivar el seu esforç i el seu progrés. Amb un enfocament divertit i amè, no només incentiven als nens per millorar, sinó que els entrena per millorar els seus resultats en el futur quan s’enfrontin als exàmens dels següents nivells. És un examen que no se suspèn. El seu resultat és un diploma amb escuts, que avalua d’1 a 5 escuts cada part (Reading & WritingSpeaking i Listening).

També els nens poden estudiar el nivell Starters (Movers) (equivalent al nivell A1 del MECR) i el nivell Flyers (equival al nivell A2 i té el mateix nivell que el Key English Test (KET).

Gràcies!